بررسی فرآیند دینامیک جذب سطحی پروتئین موسین در فصل مشترک آب و هوا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/amnc.2024.445982.1262

چکیده

پروتئین‌های موسین، از اجزاء اصلی لایه مخاطی دستگاه تنفسی انسان هستند که با عبورپذیری کنترل شده از طریق تشکیل ساختار شبکه‌ای و همچنین برهمکنش الکترواستاتیکی و فعالیت سطحی، علاوه بر وظیفه‌ی دفاعی در برابر عناصر خارجی، وظیفه‌ی ایجاد تعادل دینامیکی در بخش فوقانی دستگاه تنفسی را برعهده دارند. در این پژوهش نقش بار الکتریکی بر عملکرد پروتئین موسین، با معرفی و استفاده از روش آزمون پروفایل قطره برای اندازه‌گیری کشش سطحی دینامیکی و الاستیسیته سطحی برای محدوده وسیعی از غلظت‌های پروتئین موسین (از 1 تا 1000 نانومولار) در محلول بافری، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج اندازه‌گیری دینامیک کشش سطحی، نشان دهنده سرعت بالای جذب این پروتئین بزرگ مولکول در فصل مشترک آب و هوا برای غلظت‌های بالای 100 نانومولار است. این موضوع به معنای تشکیل سریع لایه ساختار یافته محافظ در دستگاه تنفسی است. اندازه‌گیری مؤلفه الاستیتسیته سطح نیز با استفاده از نوسان سطح فصل مشترک در بسامدهای مختلف نشان دهنده مقادیر بالای الاستسیته در این لایه جذب ساختار یافته‌، است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات