ارزیابی پارامترهای رئولوژی دوغابهای کوردیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی، پژوهشکده سرامیک

/amnc.2017.6.22.3

چکیده

در این پژوهش روش ریخته­گری دوغابی بر پایه شیشه سرامیک کوردیریتی بررسی شد. از مواد اولیه اکسیدی و سه نوع روانساز جهت تهیه دوغاب مناسب استفاده شد. نوع فراوری مواد اولیه (مخلوط و کلسینه کردن، مخلوط کردن و ساخت فریت)، زمان آسیاب پودرها (در دو حالت تر و خشک) و درصد روانسازهای مختلف از جمله پارامترهایی بودند که جهت انتخاب شرایط پایدارسازی بررسی شدند. ارزیابی دوغاب­های تهیه شده با استفاده از آزمون­های رئولوژی، توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا، اندازه­گیری رسوب و سرعت ریخته­گری انجام شد. نتایج به­دست آمده نشان داد که دولاپیکس PCN به عنوان بهترین روانساز جهت تهیه دوغاب مورد نظر معرفی می­شود. رفتار دوغاب­ها در سرعت­های برشی پایین رقیق شدن برشی و در سرعت­های برشی بالا، غلیظ شدن برشی بود. پایداری دوغاب تهیه شده از فریت و چگالی خام بدنه حاصل از آن نسبت به دوغاب­های دیگر بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] James F Shackelford, Young-Hwan Han, Sukyoung Kim, Se-Hun Kwon, CRC materials science and engineering handbook: CRC Press, NewYork, 2010, 339-419.
[2] Camerucci M, Urretavizcaya G, Castro M, Cavalieri A, Electrical properties and thermal expansion of cordierite and cordierite-mullite materials, Journal of the European Ceramic Society, 21, 2001, 2917-2923.
[3] Zanotto E D, A bright future for glass-ceramics, American Ceramic Society Bulletin, 89, 2010, 19-27.
[4] Camerucci M A, Cavalieri A L, Moreno R, Slip casting of cordierite and cordierite– mullite materials, Journal of the European Ceramic Society, 18, 1998, 2149-2157.
[5] Rodrigues Neto J B, Moreno R, Rheological behaviour of kaolin/talc/alumina suspensions for manufacturing cordierite foams, Applied Clay Science, 37, 2007, 157-166.
[6] Rodrigues Neto J B, Moreno R, Effect of mechanical activation on the rheology and casting performance of kaolin/talc/alumina suspensions for manufacturing dense cordierite bodies, Applied Clay Science, 38, 2008, 209-218.
[7] Kobayashi Y, Sumi K, Kato E, Preparation of dense cordierite ceramics from magnesium compounds and kaolinite without additives, Ceramics International, 26, 2000, 739-743.
[8] Duncan Shaw, Introduction to colloid and surface chemistry, Elsevier Science, NewYork, 2003, 210-241.
[9] James S. Reed, Principles of ceramics processing, Wiley, USA, 1995, 260-293.
[10] R.P. Chhabra, J.F. Richardson, Non-newtonian flow and applied rheology, Oxford, Hungary, 2008, 1-55.
[11] J. George, Y. Onoda, The rheology of organic binder solutions, Ceramic processing before firing, Wiley, Netherlands, 1978, 235-251.
]12[ دیوید گسکل، سعیدرضا زارع و علیرضا اعلائی (مترجم)، آشنایی با پدیده­های انتقال در مهندسی مواد )سیالات، حرارت، نفوذ(، ارکان دانش، 1380.
[13] J W Goodwin, R W Hughes, Rheology for Chemists: an Introduction, Royal Society of Chemistry, Springer, UK, 2002.
[14] Muhammad N. Rahaman, Ceramic Processing and Sintering, CRC Press, NewYork, 2003, 181-248.