دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، آذر 1396، صفحه 1557-2000 
ارزیابی پارامترهای رئولوژی دوغابهای کوردیریتی

صفحه 1577-1586

/amnc.2017.6.22.3

محمدجواد ملکی؛ هودسا مجیدیان؛ محمد ذاکری؛ سارا بنی جمالی


ساخت و مشخصه یابی PIM برپایه سلولز استات به منظور تصفیه آب

صفحه 1619-1626

/amnc.2018.6.22.7

حمید کاظم زاده؛ جعفر توفیقی داریان؛ آرش ادهمی جمالی