دوره و شماره: دوره 6، شماره 23، اسفند 1396، صفحه 2000-2500 

مقاله پژوهشی

بررسی خواص فیزیکی، مکانیکی و صوتی شبکه‌های درهم نفوذ کرده پلی یورتان و پلی متیل متاکریلات

صفحه 1627-1634

/amnc.2018.6.23.1

محمدرضا منظم؛ غلامرضا مرادی؛ پروین نصیری؛ امیر ارشاد لنگرودی