دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، شهریور 1396، صفحه 1475-1548 
ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری حکاکی شده برای استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون

صفحه 1507-1514

/2017.6.21.3

محمد حسین احمدی ازغندی؛ بهرام قلمی چوبر؛ محمد حسن امیدی؛ محمد مسعودی فرید


تولید میکرو صفحه های پلیمری توسط سامانه ریسندگی الکتروسانتریفیوژ

صفحه 1515-1524

/2017.6.21.4

افسانه ولی پوری؛ سپیده فدایی؛ مهران افراشی؛ سید عبدالکریم حسینی راوندی