پوشش های خودتمیز شونده بر پایه ی دی اکسید تیتانیوم جهت استفاده در بناهای تاریخی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، موسسه ی پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران، ایران

/2017.6.21.5

چکیده

ابداع و کاربرد پوشش های خود تمیزشونده باعث ایجاد یک سامانه ی حفاظتی برای سطوح
تاریخی، کاهش رسوب آلودگی ها، گرد و خاک آغاز فرایندهای تجزیه ی خارجی به دلیل
پدیده ی گرد و غبار می شود. در این پروژهش، پوششی بر پایه ی دی اکسید تیتانیوم تهیه
شد و سپس روی سطوح سنگ تراورتن اعمال و مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مشاهدات
و آزمون های مختلف، ماهیت پوشش را تعیین و تشکیل بلورهای آناتاز را تایید کردند. رفتار
آبدوست روی سطح در اثر اعمال پوشش های بر پایه ی دی اکسید تیتانیوم مشاهده گردید. همچنین اثر
خودتمیزشوندگی فوتوکاتالیزری با استفاده از ماده ی رنگزای آلی ردآمین B ارزیابی شد.

کلیدواژه‌ها


 1. O. Carp, C.L. Huisman, A. Reller, Photoinduced reactivity of titanium dioxide. Progress in Solid State Chemistry, 32(2004), 33–177.
 2. X. Chen, S.S. Mao, Titanium dioxide nanomaterials: synthesis, properties, modifications, and applications. Chemical Reviews, 107(2007), 2891–2959.
 3. U. Diebold, The surface science of titanium dioxide. Surface Science Reports, 48(2003), 53–229.
 4. D. Ollis, Kinetics of photocatalyzed film removal on self-cleaning surfaces: simple configurations and useful models.  Applied Catalysis B, 99 (2010), 478–484.
 5. M.V. Diamanti, M. Ormellese, M.P. Pedeferri, Characterization of photocatalytic and superhydrophilic properties of mortars containing titanium dioxide. Cement and Concrete Research, 38(2008), 1349–1353.
 6. A. Fujishima, T.N. Rao, and D.A. Tryk, Tio2 photocatalysts and diamond electrodes. Electrochimica Acta, 45(2000), 4683–4690.
 7. A. Fujishima and X. Zhang, Titanium dioxide photocatalysis: present situation and future approaches.  Comptes Rendus Chimie, 9(2006), 750–760.
 8. C. Brinker and G. Scherer, Sol-Gel Science: the physics and chemistry of sol-gel processing, Academic Press, 1990.
 9. S.M. Melpolder, A. W. West, C. L. Bauer, Microhardness characterization of 80/20 mol% TiO2/SiO2 sol-gel films. MRS Proceedings, 239(1991), 371–375.
 10. M. Mallak, M. Bockmeyer, P. Löbmann, “Liquid phase deposition of TiO2 on glass: Systematic comparison to films prepared by sol-gel processing. Thin Solid Films, 515(2007), 8072–8077.
 11. L. Pinho, M.J. Mosquera, Titania-silica nanocomposite photocatalysts with application in stone self-cleaning. The Journal of Physical Chemistry C, 115(2011), 22851–22862.
 12. A. Monshi, M.R. Foroughi, M.R. Monshi, Modified Scherrer equation to estimate more accurately nano-Crystallite size using XRD.  World Journal of Nano Science and Engineering, 2(2012), 154-160.
 13. B. Ruot, A. Plassais, F. Olive, L. Guillot, L. Bonafous, TiO2-containing cement pastes and mortars: Measurements of the photocatalytic efficiency using a rhodamine b-based colourimetric test. Solar Energy, 83(2009), 1794–1801.

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione, UNI 11259:2008, Determi-nation of the photocatalytic activity of hydraulic binders — rodammina test method, 2008.