ساخت نانوکامپوزیت های پلیمری حکاکی شده برای استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی کاربردی، دانشکده ی نفت و گاز، دانشگاه یاسوج، گچساران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده ی علوم، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه شیمی، دانشکده ی علوم، دانشگاه زنجان، ایران

/2017.6.21.3

چکیده

این پژوهش براساس رساناسازی پلی استایرن با استفاده از تقویت کننده های فلزی می باشد.
پس از رسانا سازی پلی استایرن، این کامپوزیت جهت استفاده به عنوان حسگر سم دیازینون
)از دسته سموم ارگانوفسفره ها( با استفاده از روش حکاکی مولکولی مورد بررسی قرارگرفت.
نانوکامپوزیت های سنتز شده توسط دستگاه های FT-IR و FESEM مورد شناسایی قرار
گرفتند. عملکرد این نانوکامپوزیت ها به عنوان حسگر با استفاده از دستگاه ولتامتری چرخه ای
بررسی شد.
نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عملکرد مثبت این حسگر می باشد. نانوکامپوزیت حکاکی شده با
دیازینون می تواند به عنوان عنصر شناسایی در حسگری الکتروشیمیایی با حساسیت بالا و انتخاب پذیری
مناسب برای سم دیازینون به کار گرفته شود. علاوه بر خاصیت شناسایی دیازینون، نانوکامپوزیت سنتز
شده در این پژوهش با توجه به دارا بودن خاصیت مغناطیسی، می تواند به عنوان جاذب مورد استفاده
قرار گیرد و با استفاده از یک میدان مغناطیسی از محیط آلوده جدا گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] SUI, K., GAO, S., WU, W., “Injectable Supramolecular Hybrid Hydrogels Formed by MWNT-grafted-Poly(ethylene glycol) and a-Cyclodextrin”, Journal of Polymer Science: Part A: Polymer Chemistry, 2010, 48, 3145–3151.
[2] Iannazzo, D., Mazzaglia, A., “Cyclodextrin-grafted on multiwalled carbon nanotubes as versatile nanoplatform for entrapment of guanine-based drugs”, Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2014, 123, 264-270.
[3] Thimma, R. T., Dajan, J., Horst, A., “Pseudopolyrotaxane Formation in the Synthesis of Cyclodextrin Polymers: Effects on Drug Delivery, Mechanics, and Cell Compatibility”, Bioconjugate Chem., 2017, 28 (4), 1048–1058.
[4] Liao, P., Senyang, L., Anchao, F., Jinying, Y., “Polymeric Nanocarriers Based on Cyclodextrins for Drug Delivery: Host–Guest Interaction as Stimuli Responsive Linker”, Mol. Pharmaceutics, 2017, 14 (8), 2475–2486.
[5] Loftsson, T., Stefánsson, E., “Cyclodextrins and topical drug delivery to the anterior and posterior segments of the eye”, International Journal of Pharmaceutics, 2017, 531 (2), 413-423.
[6] Harada, A., Nishiyama, T., Kawaguchi, Y., Okada, M., Kamachi, M., “Preparation and Characterization of Inclusion Complexes of Aliphatic Polyesters with Cyclodextrins”, Macromolecules, 1997, 30, 7115–7118.
[7] Harada, A., Okada, M., Kamachi, M., “Complex formation between poly(oxytrimethylene) and cyclodextrins“, Acta Polym.,1995, 46, 453–457.
[8] Harada, A., Li, J., Kamachi, M., “Preparation and properties of inclusion complexes of polyethylene glycol with alpha-cyclodextrin” Macromolecules, 1993, 26, 5698–5703.
[9] Zhao, S. P., Zhang, L. M., Ma, D., “Supramolecular Hydrogels Induced Rapidly by Inclusion Complexation of Poly(ε-caprolactone)−Poly(Ethylene Glycol)−Poly(ε-caprolactone) Block Copolymers with α-Cyclodextrin in Aqueous Solutions”, J. Phys. Chem. B., 2006, 110, 12225–12229.
[10] Jain,K. K., “Advances in use of functionalized carbon nanotubes for drug design and discovery”, Exp. Opin. Drug Discov., 2012, 7,1029–1037.
[11] Iannazzo, D., Piperno, A., Pistone, A., Grassi, G., “Recent advances in carbon nanotubes as delivery systems for anticancer drugs”, Curr. Med. Chem., 2013, 20, 1333–1354.
[12] Wang, Y., Yang, S.-T., Wang, Y., Liu, Y., Wang, H., “Adsorption and desorption of doxorubicin on oxidized carbon nanotubes” Colloids Surf. B., 2012, 97, 62–69.
[13] Mendes, R.G., Bachmatiuk, A., Büchner, B., Cuniberti, G., Rümmeli, M.H., “Carbon nanostructures as multi-functional drug delivery platforms”, J. Mater. Chem., 2013, B1, 401–428.
[14] Marchesan, S., Prato, M., “Nanomaterials for (Nano) medicine”, ACS Med. Chem. Lett., 2013, 4, 147–149.
[15] Lacerda, L., Russier, J., Pastorin, G., Herrero, M. A., Venturelli, E., Dumortier, E., “Translocation mechanisms of chemically functionalised carbon nanotubes across plasma membranes”, Biomaterials, 2012, 33, 3334–3343.
[16] Camarena, J. P., Espinoza-Gómez, H., Somanathan, R., Tiznado, H., Vélez-López, E., Romero-Rivera, R., Martinez-Lopez, M. A., “Molecular assembly of multi-wall carbon nanotubes with amino crown ether: Synthesis and characterization”, J. Nanosci. Nanotechnol., 2011, 11, 5539–5545.
[17] Parra, E. J., Rius, F. X., Blondeau, P. A., “A potassium sensor based on non-covalent functionalization of multi-walled carbon nanotubes”, Analyst, 2013, 138, 2698–2703.
[18] A.D. Martin, R.A. Boulos, L.J. Hubble, K.J. Hartlieb, C.L. Raston, Chem. Commun.47 (2011) 7353–7355.
[19] P. Liang, H.Y. Zhang, Z.L. Yu, Y. Liu, J. Org. Chem., 2008, 73, 2163–2168.
[20] Ogoshi, T., Takashima, Y., Yamaguchi, H., Harada, A., “Chemically-responsive sol− gel transition of supramolecular single-walled carbon nanotubes (SWNTs) hydrogel made by hybrids of SWNTs and cyclodextrins”, J. Am. Chem. Soc., 2007, 129, 4878–4879.
[21] Leger, B., Menuel, S., Landy, D., Blach, J.F., Monflier, E., Ponchel, A., “Noncovalent functionalization of multiwall carbon nanotubes by methylated-β-cyclodextrins modified by a triazole group”, Chem. Commun., 2012, 46, 7382–7384.
[22] Zhang, W., Chen, M., Gong, X., Diao, G., “Universal water-soluble cyclodextrin polymer–carbon nanomaterials with supramolecular recognition” Carbon, 2013, 61, 154–163.
[23] Lembo, D., Swaminathan, S., Donalisio, M., Civra, A., Pastero, L., Aquilano, D., Vavia, P., Trotta, F., Cavalli, R., “Encapsulation of Acyclovir in new carboxylated cyclodextrin-based nanosponges improves the agent's antiviral efficacy”, Int. J. Pharm., 2013, 443, 262–272.
[24] Ahmadi Azqhandi, M. H., Farahani, B. V., Dehghani, N., “Encapsulation of methotrexate and cyclophosphamide in interpolymer complexes formed between poly acrylic acid and poly ethylene glycol on multi-walled carbon nanotubes as drug delivery systems”