سنتز روان کننده چرم با استفاده از روغن کرچک/ چهارچوب های آلی- فلزی و در طی پلیمریزاسیون امولسیونی پیکِرینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده رنگ و پلیمر دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

2 دانشیار پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

/2017.6.21.7

چکیده

در این تحقیق یک روان ک ننده چرم بر پایه ی روغن ک رچک و با استفاده از چهارچوب های
آلی- فلزی ) MOFs ( به عنوان نامیزه ساز و در طی پلیمریزاسیون امولسیونی پیکِرینگ سنتز
شد. ارزیابی آزمون TEM تایید کرد که پلیمریزاسیون امولسیونی پیکِرینگ با موفقیت انجام
شده و روغن ک رچک توسط MOFs احاطه شده است. بررسی بصری روان ک ننده سنتز شده،
نشان داد بیشتر از 8 ماه پایداری دارد. روان ک ننده سنتز شده روی چرم طبیعی اعمال و
خواص مکانیکی آن بررسی شد، ازدیاد طول در نقطه شکست و استحکام ک ششی آن به ترتیب 114 %
و 28 MPa به دست آمد که در مقایسه با روان ک ننده های متداول بازار بهبود خواص مکانیکی را نشان
می دهد. در این تحقیق به منظور افزایش مقاومت به نور فرابنفش، از ماده طبیعی کیتوسان استفاده شد
که بررسی مقاومت به نور فرابنفش روان ک ننده روی چرم نشان داد 5/ 2 برابر روان ک ننده های متداول
بازار مقاومت دارد. همچنین کیتوسان به دلیل سازگاری خوبی که با کلاژن چرم دارد نفوذ روان ک ننده
را به داخل چرم افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Y. Zhang, L. Wang, Recent research progress on leather fatliquoring agents, Polymer-Plastics Technology and Engineering 48(3) (2009) 285-291.
[2] B. Nyamundal, M. Moyo, F. Chigondo, Synthesis of fatliquor from waste bovine fat for use in small scale leather industry, Indian Journal of Chemical Technology 20 (2013) 116-120.
[3] Y. SHEN, J.  Yang, X. Li, Preparation and properties of sulfonated lanolin-maleic anhydride esters as the leather fatliquoring agents, Fine Chemicals 17(6) (2000) 311-314.
[4] W. Xu, L. Hao, Q. FengAn, L. Zhou, Minimization of the environmental impact of leather processing: A benign and enzyme-based integrated leather processing technology, Material Science & Engineering 113 (2010) 1614-1618.
[5] Proc. Roy. Soc. 72 (1903) 156.
[6] S. U. Pickering, CXCVI.-Emulsions. J. The Chemical Society, Transactions 91 (1907) 2001-2021.
[7] M. Yeganeh Shad, M. Nouri, A. Salmasifar, H. Sameie, R. Salimi, H. Eivaz Mohammadloo, A.A. Sabbagh Alvani, M. Ashuri, M. Tahriri, Wet-Chemical synthesis and electrochemical properties of Ce-doped FeVO4 for use as new anode material in Li-ion batteries. J. Inorg. Organomet. Polym, 23(6) (2013) 1226-1232.
[8] T. Horozov, B.P. Binks, Particle-stabilized emulsions: a bilayer or a bridging monolayer? Angew. Chem. Int. Ed. 45 (2006) 773 –776.
[9] D. Tambe, M.M. SHaftma, The effect of colloidal particles on fluid-fluid interfacial properties and emulsion stability, Advances in Colloid and Interface Science 52  (1994) l-63.
 [10] W. Zhai, Z.M. Wu, X. Wang, P. Song, Y. He, R.M. Wang, Preparation of epoxy-acrylate copolymer@nano-TiO2 Pickering emulsion and its antibacterial activity, Progress in Organic Coatings 87 (2015) 122–128.
[11] J. Ma, L. Duan, J. Lu, B. Lyu, D. Gao, X. Wu, Fabrication of modified hydrogenated castor oil/GPTMS-ZnO composites and effect on UV resistance of leather, Sci Rep. 7 (2017) 3742.
[12] S. Bjorkegren, L. Nordstierna, A. Torncrona, A. Palmqvist, Hydrophilic and hydrophobic modifications of colloidal silica particles for Pickering emulsions, J. Colloid and Interface Science 487 (2016) 250-257.
[13] V. Sivakumar, R.P. Prakash, P.G. Rao, B.V. Ramabrahmam, G. Swaminathan,  Power ultrasound in fatliquor preparation based on vegetable oil for leather application, J. Cleaner Production 16 (2008) 549-553.
[14] B. Lu, J.zh. Ma, D. Gao, L. Hong, J. Zhang, Q. Xu, Synthesis and properties of modified rapeseed oil/montmorillonite nanocomposite fatliquoring agent, J.Composite Materials 45(24) (2011) 2573-2578.
[15] M. Zhong, D. Limin, L. Bin, Method for preparing nano ZnO composite leather greasing agent with ultraviolet protecting function, CN103509890A (2013)
[16] B. Lyu, H. Wang, J.zh. Ma, D. Gao, P. Jin, Preparation and application of castor oil/nano-TiO2 composite fatliquoring agent via a Pickering emulsion method,  J. Cleaner Production 126 (2016) 711-716.
[17] A. Gandini, Polymers from Renewable Resources: A Challenge for the Future of Macromolecular Materials, Macromolecules 41(24) (2008) 9491-9504.
[18] J.M. Raquez, M. Deleglise, M.F. Lacrampe, P. Krawczak, Thermosetting (bio)materials derived from renewable resources: A critical review, Progress in Polymer Science 35 (2010) 487–509.