سنتز مشتقات نیترودار فنیل هیدرازینو کربونیل آکریلیک اسید و استفاده از آن‌ها به-عنوان بازدارنده‌ی خوردگی در پوشش‌های محافظ موقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

/amnc.2018.6.23.5

چکیده

فولادهای کربن و کم آلیاژ، مواد عمده ساخت وساز هستند به ویژه به طور گسترده در توزیع آب، نفت، تولید قدرت و همچنین در صنایع شیمیایی و الکتروشیمیایی استفاده می‌شوند. استفاده از مولکول‌های آلی به عنوان بازدارنده‌های خوردگی، مؤثرترین و رایج‌ترین روشی است که برای محافظت از فلزات در مقابل آسیب خوردگی بکار می‌رود. در این تحقیق ترکیب‌های N-فنیل هیدرازینوکربونیل آکریلیک اسید (NPHAA) و N-2و4-دی نیترو فنیل هیدرازینوکربونیل آکریلیک اسید (NDNPHAA) تهیه گردید. ترکیب (NPHAA) از واکنش فنیل هیدرازین با مالئیک انیدرید(MA) در حلال دی متیل فرم آمید (DMF) به دست آمد. ترکیب ((NDNPHAA از واکنش 2و4-دی نیتروفنیل هیدرازین با MA سنتز شد. برای شناسایی کیفی این محصول‌ها از طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) استفاده شد. سپس از ترکیب‌های سنتزشده به عنوان بازدارنده‌ی خوردگی استفاده گردید. در ادامه بازدارنده‌های خوردگی سنتزشده با غلظت‌های 10 تا ppm 150 به روغن پایه اضافه شد و محلول‌های حاصل به عنوان پوشش‌های محافظ موقت روی سطوح نمونه‌های فولاد کم کربن پوشش داده شدند. جهت مطالعه‌ی خوردگی، قطعه‌های فولادی لایه نشانی شده طبق روش ASTM D-2247 در اتاقک رطوبت نسبی 100 درصد و در دمای ̊C 38 قرار داده شدند. میزان خوردگی و میزان محافظت نمونه‌های فولاد کم کربن پوشش داده شده با بازدارنده در زمان‌های مختلف تعیین گردید. بازدارنده‌های سنتزشده در غلظت ppm 75 بهترین مقاومت در برابر خوردگی را از خود نشان دادند و ترکیب (NDNPHAA) عملکرد بهتری نسبت به (NPHAA) از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] T.K. Chaitra, K.N. Mohana, D.M. Gurudatt, H.C. Tandon, Inhibition activity of new thiazole hydrazones towards mild steel corrossion in acid media by thermodynamic, electrochemical and quantum chemical methods. J Taiwan Inst Chem Eng. 67( 2016), 521-531.
[2] C.P. Kumar, K. Mohana, Corrosion inhibition efficiency and adsorption characteristics of some Schiff bases at mild steel/hydrochloric acid interface. J Taiwan Inst Chem Eng. 45(2014), 1031-1042.
[3] P.P. Kumari, P. Shetty, S.A. Rao, Electrochemical measurements for the corrosion inhibition of mild steel in 1 M hydrochloric acid by using an aromatic hydrazide derivative. Arab J Chem. 10(2017), 653-663.
[4] A. Singh, K. Ansari, J. Haque, P. Dohare, H. Lgaz, R. Salghi, M. Quraishi, Effect of electron donating functional groups on corrosion inhibition of mild steel in hydrochloric acid: Experimental and quantum chemical study. J Taiwan Inst Chem Eng. 82(2018), 233-251.
[5] C.B. Verma, M. Quraishi, A. Singh, 2-Aminobenzene-1, 3-dicarbonitriles as green corrosion inhibitor for mild steel in 1 M HCl: Electrochemical, thermodynamic, surface and quantum chemical investigation. J Taiwan Inst Chem Eng. 49(2015), 229-239.
[6] D.O. Isin, N. Karakus, Quantum chemical study on the inhibition efficiencies of some sym-triazines as inhibitors for mild steel in acidic medium. J Taiwan Inst Chem Eng. 50(2015), 306-313.
[7] N.D. Nam, P. Van Hien, N.T. Hoai, V.T.H. Thu, A study on the mixed corrosion inhibitor with a dominant cathodic inhibitor for mild steel in aqueous chloride solution. J Taiwan Inst Chem Eng. (2018), 1-14.
[8] K. Zakaria, A. Hamdy, M. Abbas, O. Abo-Elenien, New organic compounds based on siloxane moiety as corrosion inhibitors for carbon steel in HCl solution: weight loss, electrochemical and surface studies. J Taiwan Inst Chem Eng. 65(2016), 530-543.
[9] A. Ghanbarzadeh, E. Akbarinezhad, Sulfonation of base oils as corrosion inhibitor for temporary protection of steel in atmospheric environment. Prog. Org. Coat. 56 (2006), 39–45.
[10] Q. Zhong,M. Rohwerder,Z. Zhang, Study of lubricants and their effect on the anti-corrosion performance as temporarily protective oil coatings. Surf. Coat. Technol. 185(2004), 234– 239.
[11] D. Daoud, T. Douadi, Corrosion inhibition of mild steel by two new S-heterocyclic compounds in 1 M HCl: Experimental and computational study. Corros Sci. 94 (2015), 21–37.
]12[ M. Dekmouche, M. Saidi, M. Hadjadj, Z. Ghiaba, M.Yousfi, Green approach to corrosion inhibition by ethyl acetate extract from pistacia atlantica gals in hydrochloric acid solution, Int. J. Electrochem. Sci. 9 (2014), 3969 – 3978.
]13[ X. Li, S. Deng, H. Fu, Allyl thiourea as a corrosion inhibitor for cold rolled steel in H3PO4 solution. Corros Sci. 55 (2012), 280–288.
]14[  A.M. Atta, G.A. El-Mahdy, H.A. Al-Lohedan, Corrosion inhibition efficiency of modified silver nanoparticles for carbon steel in 1 M HCl. Int. J. Electrochem. Sci. 8 (2013), 4873 – 4885.
]15[ G. Gece, S. Bilgic, A theoretical study on the inhibition efficiencies of some amino acids as corrosion inhibitors of nickel. Corros Sci. 52 (2010), 3435–3443.
]16[ P.B. Raja, M.G. Sethuraman, Natural products as corrosion inhibitor for metals in corrosive media-a review. Mater. Lett. 62 (2008), 113–116.
[17] M.S. Al-Otaibi, A.M. Al-Mayouf, M. Khan, A.A. Mousa, S.A. Al-Mazroa, H.Z. Alkhathlan, Corrosion inhibitory action of some plant extracts on the corrosion of mild steel in acidic media, Arab J Chem. 7 (2014), 340–346.
[18] D.Q. Zhang, L.X. Gao, G.D. Zhou, Polyamine compound as a volatile corrosion inhibitor for atmospheric corrosion of mild steel, Mater. Corros. 58 (2007), 594-958.
]19[ U. Osokogwu, E. Oghenekaro, Evaluation of corrosion inhibitors effectiveness in oilfield protection operations, Int J Sci Res. 1 (2012), 19-23.
]20[ D. Kesavan, M. Gopiraman, N. Sulochana, Green inhibitors for corrosion of metals: a review, Chem Sci Review and Letters. 1 (2012), 1-8.
]21[ F. Bentiss, M. Traisnel, L. Gengembre, M. Lagrenee, A new triazole derivative as inhibitor of the acid corrosion of mild steel: electrochemical studies, weight loss determination, SEM and XPS, Appl Surf. Sci. 152 (1999), 237–249.
[22] A. Yurt, B. Dran, An experimental and theoretical investigation on adsorption properties of some diphenolic Schiff bases as corrosion inhibitors at acidic solution/mild steel interface, Arab J Chem. 100 (2014), 732–740.
 [23] S.M. Abd El Haleem, S. Abd El Wanees, Environmental factors affecting the corrosion behavior of reinforcing steel II. Role of some anions in the initiation and inhibition of pitting corrosion of steel in Ca(OH)2 solutions. Corros Sci. 52 (2010), 292–302.
]24[ A.M. Al-Sabagh, N.M. Nasser, A.A. Farag, M.A. Migahed, A.M.F. Eissa, T. Mahmoud, Structure effect of some amine derivatives on corrosion inhibition efficiency for carbon steel in acidic media using electrochemical and quantum theory methods, Egypt J Petrol. 22 (2013), 101–116.
]25 [M. Bouklah, B. Hammouti, M. Benkaddour, T. Benhadda, Thiophene derivatives as effective inhibitors for the corrosion of steel in 0.5 m H2SO4. J Appl Electrochem. 35 (2005), 1095-1101.
]26 [F. Kurniawan, K. A. Madurani, Electrochemical and optical microscopy study of red pepper seed oilcorrosion inhibition by self-assembled monolayers (SAM) on 304 SS, Prog Org Coat. 88 (2015), 256–262.
[27] S.S. Shivakumar, K.N. Mohana and D.M. Gurudatt, Inhibition performance and adsorption behavior of spinacia oleracea leaves extracts on Mild Steel corrosion in hydrochloric acid medium, Chem Sci Trans. 2(1) 2013, 163-175.
[28] S.M. Abd El Haleem, S. Abd El Wanees, Factors affecting the corrosion behaviour of aluminium in acid solutions I. Nitrogen and/or sulphur-containing organic compounds as corrosion inhibitors for Al in HCl solutions. Corros Sci. 68 (2013),1–13.
]29[ A.K. Maayta, M.M. Fares, A.F. Al-Shawabkeh, Influence of linear alkyl benzene sulphonate on corrosion of iron in presence of amgnetic field: kinetic and thermodynamic parameters. Int J Corros. 2010 (2010), 1- 9.
]30[ D. Daoud, T. Douadi, H. Hamani, S. Chafaa, M. Al-Noaimi, Corrosion inhibition of mild steel by two new S-heterocyclic compounds in 1 M HCl: experimental and computational study. Corros Sci. 94 (2015), 21–37.
]31 [V. R. Rajewar, M. K. Dharmale, K.L.Kendre and S. R .Pingalkar, Antoxidative effect of 1-((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)-semicarbazide and its inner transition metal complexes:A thermodynamic approach, Chemical Science Transactions, Chem Sci Trans, 3(3) 2014, 1047-1050.
]32[ N.F. Atta, A.M. Fekry, H.M. Hassaneen, Corrosion inhibition, hydrogen evolution and antibacterial properties of newly synthesized organic inhibitors on 316L stainless steel alloy in acid medium, Int J Hydrogen Energy. 36 ( 2011 ), 6462-6471.
]33[ S.V. Ramesh, A.V. Adhikari, N'-[4-(diethylamino)benzylidine]-3-{[8-(trifluoromethyl) quinolin-4-yl]thio}propano hydrazide) as an effective inhibitor of mild steel corrosion in acid media, Mater Chem Phys. 115 (2009), 618–627.
[34] R.M. Palou, O. Olivares-Xomelt, N.V. Likhanova, Environmentally friendly corrosion inhibitors, Dev. Corros. Protect. 1 (2014), 431-466.
[35] G.T. Xavier, B. Thirumalairaj, M. Jaganathan, Effect of piperidin-4-ones on the corrosion inhibition of mild steel in 1N H2SO4, Int J Corros. 2015 (2015), 1-15.
[36] K. Hu, J. Zhuang, J. Ding, Z. Ma, F. Wang, X. Zeng, Influence of biomacromolecule DNA corrosion inhibitor on carbon steel. Corros Sci. (2017), 1-28.
[37] A. Ghanbarzadeh, E. Akbarinezhad, Sulfonation of base oils as corrosion inhibitor for temporary protection of steel in atmospheric environment, Prog.Org.Coat. 56 (2006) 39–45
[38] Q. Zhong, M. Rohwerder, Z. Zhang, Study of lubricants and their effect on the anti-corrosion performance as temporarily protective oil coatings, Surface and Coat. Techno. 185 (2004), 234-239.
[39] M. Y. Zulkafli, N. K. Othman, A. M. Lazim, A. Jalar, Effect of carboxylic acid from palm kernel oil for corrosion prevention, Int. J. Bas. Appl. Sci, 13 (2013) 29-32.
[40] R. M. Hegazey, R. K. Farag, M. I. Nessim, A. A. El-Feky, Y. M. Moustafa, A. I. Hashem, Dispersion of asphaltene precipitation in egyptian crude oil using corrosion inhibitors, Petr. Sci. Technol, 32 (2014) 2337–2344.
[41] M. N. Rahuma,  B. Kannan, Corrosion in oil and gas industry: A perspective on corrosion inhibitors, J Material Sci Eng 3 (2014), 3.
[42] J, Brzeszcz, A, Turkiewicz, Corrosion inhibitors – application in oil industry, Oil and Gas Institute – National Research Institute, 2(2015) 67-75.
[43] B.L. Hiran, S.N. Paliwal, Synthesis, Characterization and copolymerization of N-(phenylamino) maleimide with MMA. Corros Sci. 50 (2006), 265-271.
[44] A.F. Nicolescu, V.V. Jerca, Synthesis and Copolymerization Study of New Polyimide Precursors with Potential Application in Optical and Photonic Field. Polymer Sci. 30 (2010), 1080-1091. 
[45]F. Atabaki, Sh. Jahangiri, Presentation of a new organic inhibitor as temporary protection of steel corrosion. J Appl Chem. 11(2017), 67-74.