مقایسه تأثیر روش های سینتر مایکروویو و کوره معمولی بر ریزساختار وخواص مکانیکی کامپوزیت زمینه فلزی آلومینیوم- کاربید تنگستن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر

/amnc.2015.4.15.6

چکیده

در این پژوهش، کامپوزیت های آلومینیوم/کاربید تنگستن به دو روش امواج مایکروویو وحرار تدهی در کوره معمولی تهیه شد. برای تهیه نمون ههای استحکام خمشی سه نقطه ای،
کامپوزی تها تحت فشار250مگاپاسکال توسط پرس تک محور شک لدهی شده و سپس دربستر گرافیت در دماهای650و750درجه سانتیگراد در کوره مایکروویو به مدت یک دقیقه ودر کوره معمولی به مدت یک ساعت تف جوشی شدند. به منظور بررسی خواص نمونه هایتهیه شده، چگالی نمونه ها سنجیده و استحکام خمشی و فشاری و سختی نمونه ها اندازه گیری شد.بیشترین میزان استحکام خمشی در دمای تف جوشی750درجه سانتیگراد در کوره معمولی و مایکروویو به ترتیب به میزان143و231 مگاپاسکال حاصل شد. همچنین به منظور بررسی ریزساختار و آنالیز فازی، الگوی پراش پرتو ایکس و تصاویرمیکروسکوپ الکترونی روبشی نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشان دهنده تجزیه کاربید تنگستن در دمای 650درجه سانتیگراد در کوره مایکروویو و تشکیل فاز های Al5Wبود.بررسی ریزساختار نیز توزیع همگن و یکنواخت ذرات تقویت کننده در زمینه را نشان داد.

کلیدواژه‌ها