تهیه و ارزیابی خواص نوری لایه نازک نانوکامپوزیت PVA/ CdS با استفاده از روش الکتروریسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی نساجی، دانشکده فنی، دانشگاه گیلان، رشت

/amnc.2013.2.6.1

چکیده

لایه نازک نانوکامپوزیت PVA / Cds در نسبتهای مختلف با استفاده از روش الکتروریسی تهیه شد. بدین منظور ابتدا نانوذرات Cds با استفاده از نیترات کادمیم و سولفید سدیم با روشی ساده و کم هزینه تولید شد. سپس نانوکامپوزیت های PVA/Cds به نسبتهای مختلف از نانوذراتCds ا  (۵۰ و ۴۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ) به روش الکتروریسی تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند. گونه شناسی و ریزساختار نانو کامپوزیتها با استفاده از آزمونهای طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) برر گردید. نتایج بدست آمده تشکیل نانوذرات Cds با فاز کریستالی در ماتریس پلیمری PVA و همچنین پوشش موفقیت آمیز نانوذرات مذکور توسط مولکولهای پلی وینیل الکل را نشان می دهد. بعلاوه فعالیت نوری شبکه ها با دستگاه اندازه گیری طیف بازتاب پخشی (DRS) بررسی شد. با توجه به جابجایی شکاف انرژی نوری، اندازه ذرات با استفاده از روش تقریب جرم موثر محاسبه گردید و با نتایج حاصل از XRD برای نمونه های ۵۰: ۵۰ و ۸۰:۲۰ مطابقت داشت. نتایج نشان داد که لایه تهیه شده با نسیت ۵۰:۵۰ ، به دلیل فاز بلوری، شکاف انرژی مطلوب و انتقال نوری بالا قابلیت استفاده در سلول های خورشیدی را به عنوان نیمه هادی نوع n دارا میباشد.

کلیدواژه‌ها