بررسی شکل گیری نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی چندنازله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

/2015.3.12.1

چکیده

سامانه های الکترو ریسی چندنازله را می توان برای افزایش بهره وری و ضخامت ها در سطح وسیع برای تولید نانوالیاف طراحی نمود. در پژوهش حاضر، نتایج حاصل
از تحقیقات تجربی و مدل سازی جت های چندگانه در طی فرآیند الکتروریسی از محلول های پلی اکریلونیتریل (NAP) مورد بررسی قرار گرفت و چیدمان های
مختلف از فرآیند الکتروریسی چندگانه ارزیابی شدند. محلولهای NAP با غلظت v / w%۱۵ با تعداد نازل های مختلف بین ۱ و ۴ الکتروریسی شدند. ساختار الیاف تولیدی بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (MES) مورد بررسی قرار گرفتند. با افزایش تعداد نازل در فرآیند الکتروریسی از ۱ به ۴ مقدار قطر نانوالیاف تولیدی از مقدار ۳۲۲۶۲ به ۹۱۵+_۸۷ نانومتر افزایش یافتند. چیدمان هندسی نازل ها و نیز تعداد آن ها تاثیرات قابل توجهی در مقدار میانگین قطر نانوالیاف و زاویه انحراف بین جت ها نشان دادند. بزرگ شدن زاویه انحراف با توجه به افزایش تعداد جت ها از ۲ تا ۴، نیاز به افزایش ابعاد جمع کننده از مقدار ۲۰cmx۵۲ cm به ۴۰cmx۵۴cmمی باشد. این نتایج نشان می دهد که برهم کنش بین جت های پلیمری از هرکدام از نازل ها نقش اساسی در تشکیل نانوالیاف الکتروریسی شده دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات