دوره و شماره: دوره 3، شماره 12، خرداد 1394 

مقاله پژوهشی

بررسی شکل گیری نانوالیاف در فرآیند الکتروریسی چندنازله

صفحه 799-808

/2015.3.12.1

کمیل نصوری؛ کمال دوستدار؛ احمد موسوی شوشتری


عامل دار کردن و بهبود پراکنش نانو صفحات گرافنی

صفحه 809-830

/2015.3.12.2

معصومه رشوند؛ زهرا رنجبر؛ سعید باستانی؛ شهره روحانی؛ فرحناز نورمحمدیان؛ کمال الدین قرنجیک


تأثیر دمای غوطه وری بر خواص ضد خوردگی پوشش تبدیلی نانو زیرکونیایی بر سطوح گالوانیزه

صفحه 831-840

/2015.3.12.3

علی پیامی گلهین؛ رضا اسلامی فارسانی؛ مرتضی امرونی حسینی؛ حمید خرسند


سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص بازدارندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

صفحه 849-860

/2015.3.12.5

فاطمه عسکری؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضانزاده؛ محمد مهدویان احدی


بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

صفحه 861-872

/2015.3.12.6

احمد هیوه چی؛ مختار آرامی؛ سید هژیر بهرامی؛ افضل کریمی