بررسی و مقایسه سه روش استخراج آلفا سلولز از ضایعات پنبه ترکمن صحرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی انشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، تبریز

/2015.3.12.6

چکیده

در این پژوهش آلفا-سلولز، تحت شرایط ملایم از ضایعات پنبه (لینتر) ترکمن صحرا وا استخراج شده است. اثر شرایط پخت در حمام سود سوزآور به همراه مواد کمکی
نظیر سولفید سدیم و دی تیونیت سدیم، روی خواص سلولز استخراج شده مانند درجه پلیمریزاسیون، میزان کاهش وزنی و درجه زردی الیاف مورد بررسی قرار گرفت.
سفیدگری سلولز استخراج شده توسط آب اکسیژنه انجام و اثر شرایط سفیدگری روی خواص نهایی نیز مطالعه شد. تحت شرایط پخت ملایم با سود سوزآور / دی تیونیت سدیم، آلفا-سلولز با درجه پلیمریزاسیون، زردی و میزان کاهش وزن بهینه به ترتیب ۵۵۷۵، ۴۲.۰۲ و۵۹ . ۸ % به دست آمد که در مقایسه با سایر روشهای مشابه درجه پلیمریزاسیون بالاتر و زردی و کاهش وزن کمتری دارد. درجه سفیدی و پلیمری این محصول بعد از سفیدگری با آب اکسیژنه ۳٪ در دمای ۵۸ درجه سانتیگراد به ترتیب25.46 و ۱۴۴۵ به دست آمد.

کلیدواژه‌ها