تأثیر دمای غوطه وری بر خواص ضد خوردگی پوشش تبدیلی نانو زیرکونیایی بر سطوح گالوانیزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران

2 واحد شیمی و محیط زیست، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)، کرج

چکیده

در این پژوهش، تأثیر دمای غوطه وری بر تشکیل یک پوشش تبدیلی نانو ساختار وا مبتنی بر زیرکونیوم در صنعت خودرو بررسی شد. نمونه های پوشش داده شده با فرو
بردن زیرلایه ای از فولاد گالوانیزه در محلولی بر پایه هگزافلوئورواسید زیرکونیک بدست آمدند. ریخت شناسی سطوح با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
دارای آنالیزگر انرژی اشعه ایکس (EDX) و میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) انجام گرفت. به منظور بررسی مقاومت به خوردگی پوشش، از آزمون های قطبش و مه نمکی استفاده شد. نتایج حاصل از SEM - EDS و AFM نشان داد که سطوح نمونه ها با تجمعاتی در ابعاد نانو پوشیده شده اند. با توجه به آزمون های خوردگی، تمامی نمونه های پوشش داده شده دارای عملکرد بهتری در مقایسه با نمونه گالوانیزه بدون پوشش بودند. همچنین براساس آزمون های قطبش، بهترین مقاومت به خوردگی در محلولی با دمای ۲۵°C بدست آمد.

کلیدواژه‌ها