سنتز، شناسایی و مطالعه ی خواص بازدارندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی رنگدانه و لعاب، پژوهشکده مواد رنگزا، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

2 گروه پوشش های سطح و خوردگی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

3 گروه پژوهشی خوردگی، پژوهشکده پوشش، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران، ایران

/2015.3.12.5

چکیده

در این پژوهش، رنگدانه های معدنی فسفات روی پتاسیم (PZP) با نسبت های | مولی مختلف هیدروکسید پتاسیم به کلرید روی ( KOH
: ZnCl2 )، با روش هم رسوبی | سنتز و خواص بازدارندگی آن ها مورد بررسی قرار گرفت. به منظور شناسایی ساختار و مورفولوژی رنگدانه ها از آزمون های پراش اشعه ی ایکس (XRD)، طیف سنجی مادون قرمز (FTIR) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) استفاده شد. غلظت یون های آزاد شده از رنگدانه ها و رفتار خوردگی نمونه های فولاد نرم غوطه ور شده در محلول اشباع از رنگدانه ها توسط آزمون پلاسمای جفت شده ی القایی (ICP) و پلاریزاسیون مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج XRD ، FTIR و SEM نشان داد که تغییر نسبت KOH: ZnC1 در سنتز رنگدانه ی فسفات روی پتاسیم، به شدت بر نوع ترکیب فازی تشکیل دهنده ، شکل و اندازه ی رنگدانه ها تاثیر گذار می باشد. دو فاز 
4 KZn( HPO 4 ) PO و4 KZnPOبه فازهای اصلی به ترتیب در نسبت های مولی پایین و بالایKOH : ZnCl2 شناسایی گردید. نتایج کاهش دانسیته جریان خوردگی نمونه فولادی را پس از ۲۴ ساعت غوطه وری در محلول های نمکی حاوی رنگدانه های PZP را نشان داد. همچنین مشاهده گردید که رنگدانه های حاوی فاز4 KZn2( HPo4 )Po عملکرد ضد خوردگی مناسب تری نسبت به رنگدانه های با فاز4 KZnPO از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها