بررسی اثر غلظت ماده فعال سطحی بر خواص نانوذرات مگنتیت مورد استفاده در تولید تونر الکتروفتوگرافی تهیه شده به روش تجمع امولسیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

2 گروه پژوهشی علوم و فناوری چاپ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

3 گروه پژوهشی مواد معدنی و لعاب، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پونش، تهران

/amnc.2013.2.6.2

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر غلظت های مختلف ماده فعال سلحی بر روی اندازه،خواص مغناطیسی و پایداری نانوذرات مگنتیت تولید شده به روش هم رسوبی و سپس تاثیربکارگیری نانوذرات مگنتیت بهینه بر خواص مختلف تونر تولید شده به روش تجمع امولسیونیاست. در این تحقیق، نانوذرات مگنتیت با استفاده از روش هم رسوبی سنتز و اندازه ذرات آن با استفاده از ماده فعال سطحی اسید لاریک کنترل شد. جهت بررسی خواص نانوذرات مگنتیت از آزمونهای DLS ، XRD و VSM و همچنین برای بررسی خواص تونر از آزمونهای ، PSA، VSM ,POM و اندازه گیری نقطه نرم شوندگی استفاده گردید. نتایج نشان داد که اشباع مغناطیسی بسته به غلظت ماده فعال سطحی بین emulg۲۸ تا emulg ۶۲ تغییر می کند. همچنین با افزایش غلظت ماده فعال سطحی، اشباع مغناعلیسی و اندازه نانوذرات مگنتیت کاهش می یابد و فاز فرعی ,ε-Fe2o3 با شدت بیشتری ظاهر می شود، البته کاهش اندازه ذرات تا غلظت مشخصی از ماده فعال سطحی صورت می گیرد و پس از آن اندازه ذرات افزایش می یابد. محدوده اندازه بلورکها بین ۱۱ تا nm۲۲ متغیر است. در نهایت، به نظر می رسد که تونر تولید شده با نانوذرات مگنتیت بهینه دارای خواصی مشابه با نمونه صنعتی است.

کلیدواژه‌ها