بررسی اثر PH محلول بر ویژگی های پوشش تبدیلی بر پایه زیرکونیوم برای زمینه ی فولاد گالوانیزه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

/amnc.2013.2.6.3

چکیده

پوشش تبدیلی بر پایه هگزافلوئور وزیر کونیک اسید از طریق غوطه وری بر روی زمینه ی فولاد گالوانیزه اعمال گردید. اثر pH محلول بر رفتار مقاومت به خوردگی، ریخت شناسی ، و ترکیب شیمیایی این پوشش تبدیلی بررسی شد. آزمون قطبش وطیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی در محلول ۵/ ۳ درصد وزنی کلرید سدیم برای ارزیابی رفتار خوردگی سطح آماده سازی شده انجام شد. نتایج آزمون های الکتروشیمیایی نشان دادند که بهترین عملکرد مقاومت در برابر خوردگی و بالاترین مقاومت بر روی نمونه های گالوانیزه پوشش داده شده در شرایط عملی غلظت اسید ۳ درصد و ۵ PH  با کمترین چگالی جریان خوردگی و بیشترین مقاومت قطبش بدست می آید. میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی به همراه طیف سنجی پراکنش انرژی پرتو ایکس به منظور ریخت شناسی و ارزیابی ترکیب شیمیایی سطح پس از اعمال پوشش استفاده گردید. براساس نتایج طیف سنجی پراکنش انرژی پرتو ایکس مشاهده شد که عناصر اصلی موجود در پوشش تبدیلی عبارتند از: آهن، روی، اکسیژن، زیرکونیم و کربن که نشان میدهد که لایه متراکمی از اکسید زیرکونیم بر روی سطح زمینه تشکیل شده است. تصاویر میکروسکوپ الکترونی حضور لایه ی متراکم و یکنواختی از پوشش تبدیلی را بر روی سطح فولاد گالوانیزه در ۵pH تایید نمودند.

کلیدواژه‌ها