بهبود ویژگی های حرارتی،مقاومت به آتش و مکانیکی رزین اپوکسی به کمک گرافیت قابل انبساط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 گروه چاپ موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش، تهران

/amnc.2013.2.6.5

چکیده

در این تحقیق کامپوزیت اپوکسی گرافیت قابل انبساط در مقادیر ۲ % و ۴% وزنی و با استفاده از عامل پخت آمین آلیفاتیکی تهیه شد. ریزساختار گرافیت قابل انبساط و منبسط شده توسط : میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. اثر مقدار گرافیت افزوده شده به رزین اپوکسی بر روی ویژگی های حرارتی، مقاومت به آتش و همچنین خصوصیات مکانیکی به کمک آزمون های وزن سنجی حرارتی، شاخص اکسیژن، آزمون دینامیکی-مکانیکی (DMA)، آزمون کشش و آزمون ضربه بررسی شد. نتایج بدست آمده از آزمون TGA حاکی از افزایش پایداری حرارتی کامپوزیت ها بود. به طوری که دمای شروع تخریب و مقدار باقیمانده زغال برای کامپوزیت ها با ورود و افزایش مقدار گرافیت قابل انبساط افزایش یافت. شاخص اکسیژن، دمای انتقال شیشه ای و مدول یانگ کامپوزیت تهیه شده با افزایش مقدار گرافیت قابل انبساط به ٪۴ وزنی به ترتیب ٪۶۰،3%و50% نسبت به رزین خالص افزایش یافت. در ضمن بیشینه مقادیر استحکام کششی، مدول ذخیره در ناحیه شیشه ای، چگالی اتصالات عرضی، ازدیاد طول و مقاومت به ضربه کامپوزیت اپوکسی / گرافیت قابل انبساط، در مقدار وزنی ٪۲ از گرافیت قابل انبساط بدست آمد و به ترتیب تا مقادیر ۳۰%، ۵۷%، ۷۴ %،۱۴%و۲۵%نسبت به رزین خالص افزایش یافت.

کلیدواژه‌ها