سنتز دو ماده رنگزای جدید بر پایه ایندولین و بررسی خواص فتوولتایی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

2 قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران/ گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

3 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران/قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2013.2.6.6

چکیده

دو ماده رنگزای آلی جدید بر پایه ایندولین حاوی فنوتیازین به عنوان گروه الکترون دهنده وسیانو اسید استیک به عنوان گروه الکترون گیرنده توسط فرایندهای استاندارد از فنوتیازین به عنوان ماده اولیه تهیه شد. ابتدا فنوتیازین آلکیل دار شده و با فسفریل کلرید اکسید گردید.سپس محصول بدست آمده با اسید نیتریک نیترودار و احیاء شد. در نهایت محصول با سیانو اسید استیک وارد واکنش شد تا مواد رنگزای آلی مورد نظر تهیه شوند. مواد رنگزای سنتز شده به روش کروماتوگرافی خالص شده و توسط روش هایHNMR ، DSC ، FTIRو آنالیز عنصری شناسایی شدند. خواص اسپکتروسکوپی مواد رنگزای سنتز شده در محلول و در حالت جذب شده بر روی دی اکسید تیتان مورد مطالعه قرار گرفت. طول موج ماکزیمم جذب مواد رنگزای سنتز شده در محلول ۴۰۵ و ۴۱۷ نانومتر و بر روی اکسید تیتان ۴۲۲ و ۴۳۶ نانومتر است. مواد رنگزای خالص شده در ساختار سل خورشیدی نانو ساختار اعمال شد و خواص فوتوولتایی آنها مورد بررسی قرار گرفت. بازده تبدیل مواد رنگزای سنتز شده به ترتیب % 3/21 و 3/87% است.

کلیدواژه‌ها