تجزیه فوتوکاتالیستی ماده رنگزای کاتیونی بازیک قرمز46از محلول های آبی با استفاده از کامپوزیت سه جزئی سیلیس/تیتان/زئولیت به روش اکسایش پیشرفته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه پژوهشی رنگ و محیط زیست، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2013.2.6.7

چکیده

در این تحقیق، ساخت کامپوزیت های سه جزئی سیلیس / تیتان/ زئولیت (STZ) با توانایی جذب زیاد و فعالیت فتوکاتالیستی بالا از طریق قرار گیری مخلوها نانو ذرات دی اکسید سیلیسیم و دی اکسید تیتانیوم بر روی زئولیت اصلاح شده به روش سل- ژل گزارش شده و ویژگیهای شیمیایی و ریخت شناسی کامپوزیت ها به کمک آزمون های تبدیل فوریه مادون قرمز(FTIR). پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که افزودن ذرات دی اکسید سیلیسیم منجر به قرارگیری یکنواخت ذرات دی اکسید تیتانیوم بر روی زئولیت اصلاح شده از طریق تغییر در بار سطحی زئولیت شده است. آزمون تبدیل فوریه فروسرخ قرار گیری موفقیت آمیز دی اکسید سیلیسیم و دی اکسید تیتانیوم را روی سطح زئولیت با نوارهای Si-O-Ti و (Al(IVنشان می دهد. مساحت سطحی کامپوزیت ها بعد از قرارگیری دی اکسید سیلیسیم و دی اکسید تیتانیوم افزایش قابل توجهی یافته است که منجر به افزایش خاصیت فتوکاتالیستی کامپوزیت ها شده است. در نهایت، شرایط بهینه برای رنگبری کامل با کامپوزیت های STZ0.2-0.4وSTZ0.4-0.2 در مدت 30 دقیقه بدست آمد.

کلیدواژه‌ها