ارزیابی رفتار الکتروشیمیایی و ریخت شناسی پوشش تبدیلی بر پایه لانتانیم بر روی فولاد نورد سرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی و علوم مواد، دانشگاه منچستر، منچستر،انگلیس

2 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ. دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

/amnc.2015.4.14.1

چکیده

در این پژوهش، رفتار الکتروشیمیایی و ریخت شناسی پوشش تبدیلی بر پایه فلز کمیاب
خاکی لانتانیم، با غوطه وری نمونه های فولاد نورد سرد در محلول لانتانیم نیترات و اعمال آن بر زیر آیند، بررسی شد و اثر زمان غوطه وری در محلول پوشش تبدیلی مورد ارزیابی قرارگرفت. مقاومت به خوردگی لایه اکسید تشکیل شده بر زیر ایند فولادی به کمک آزمون های قطبش و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد مطالعه قرار گرفت. ریخت شناسی سطح پوشش تبدیلی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ارزیابی شد. نتایج آزمون ها نشان داد که نمونه پوشش شده با زمان غوطه وری ۵دقیقه، مقاومت خوردگی بالاتر   (( 2/5 KΩ. Cm2و سطح یکنواخت تری را در مقایسه با دیگر نمونه ها دارد. همچنین، با افزایش زمان غوطه وری تا ۵۰ دقیقه مقاومت به خوردگی کاهش می یابد و پوشش تبدیلی تشکیل شده در محلول پوشش تبدیلی حل می شود و یکنواختی سطح پوشش کاهش می یابد. چسبندگی پوشش الی بر پایه اپوکسی بر روی زمینه فولادی اصلاح نشده و اصلاح شده با پوشش تبدیلی لانتانیمی توسط آزمون Pull off بررسی شد و نتایج بیانگر عملکرد مؤثر پوشش تبدیلی در بهبود چسبندگی بود.

کلیدواژه‌ها