بررسی تاثیر پوشش های معدنی بر مقاومت خوردگی آلیاژ اینوار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی پلیمر،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

2 گروه مهندسی شیمی،واحد تهران جنوب،دانشگاه آزاد اسلامی،تهران،ایران

/amnc.2015.4.14.4

چکیده

آلیاژ پیشرفته اینوار با ٪۶۴ آهن و ۳۶ نیکل کمترین ضریب انبساط حرارتی را در بین فلزات  داراست. این فلز دارای پایه آهنی بوده و مستعد خوردگی در محیط های مختلف است. در این تحقیق ، تأثیر سه نوع پوشش معلنی مشتمل بر نیکل غیر الکتریکی، دولایه نیکل غیر الکتریکی/روی و همچنین پوشرنگ اتیل سیلیکات غنی از روی بر کاهش چگالی جریان خوردگی اینوار بررسی شد. آزمون الکتروشیمیایی قطبش و برون یابی تافل به منظور سنجش و مقایسه رفتار خوردگی به کار رفت. نتایج به دست آمده مشخص نمود که چگالی جریان خوردگی اینوار تقریبا برابر با 4/08 Aµ/cm2است و پوشش نیکل غیر الکتریکی اعمالی بر سطح آن، کاهش قابل قبولی در چگالی جریان خوردگی به وجود نمی آورد. همچنین نمونه ی دارای پوشش دولایه نیکل غیر الکتریکی/روی چگالی جریان خوردگی پایین و کم تغییری در حدود 5/3 ×2-10 Aµ/cm2دارد، که نشان دهنده قابلیت حفاظتی آن است. به علاوه، پوشرنگ اتیل سیلیکات غنی از روی بر اینوار می تواند تا بیست روز در محلول 5/3% کلرید سدیم به صورت حفاظت کاتدی و پس از آن به شکل حفاظت سد کنندگی با کمینه چگالی خوردگی Aµ/cm210-2 ×  6/71 این آلیاژ را محافظت کند.

کلیدواژه‌ها