بررسی مقاومت به خوردگی نانوپوشش اپوکسی خاک رس با استفاده از آزمون مهنمکی و طیفسنجی امپدانس الکتروشیمیایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه آزاد اسلامی واجد ماهشهر، ماهشهر

2 دانشکده مهندسی پلیمر، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

3 پژوهشکده مواد پلیمری، داشگاه صنعتی سهند، تبریز

/amnc.2012.1.2.1

چکیده

  در این مقاله تأثیر درصد وزنی خاک رس کلویزیت 30B1  بر مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی با استفاده از آزمون مه نمکی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است. درصدهای وزنی مورد مطالعه شامل  0، 1، 2، 3 و 5 از خاک رس است .از عوامل خوردگی عرضی، بیشترین قطر تاول،  میزان نفوذ عرضی آب از اطراف خراش و میزان خوردگی از محل خراش‌ها برای بررسی عملکرد پوشش‌ها در آزمون مه‌نمکی استفاده شد. نتایج بررسی‌های آزمون مه‌نمکی نشان داد که استفاده از 3% و 5%خاک رس می‌تواند موجب بهبود مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی گردد. همچنین طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که افزودن   5% کلویزیت 30B  موجب افزایش55%  مقاومت الکتریکی  و کاهش 17% ظرفیت خازنی پوشش اپوکسی می‌شود . ساختار صفحه‌ای، نسبت منظر بالا، آرایش یافتگی احتمالی کلویزیت 30B بصورت ورقه‌ای در پوشش  می‌تواند از جمله دالیل بهبود خواص سدکنندگی پوشش اپوکسی در اثر افزودن این رنگدانه باشد

کلیدواژه‌ها