دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، آذر 1391 
تأثیر محتوای روی بر مقاومت به خوردگی سیستمهای پوششهای پودری هیبرید اپوکسی پلی استر

صفحه 61-70

/amnc.2012.1.2.6

منوچهر خراسانی؛ علی صالح؛ علی جان نثاری؛ فرشته صادقلو؛ فاطمه خیری