پوششهای نانو کامپوزیت اکسید روتنیم و نیکل به روش هم رسوبی الکتروشیمیایی قسمت اول: روش ساخت، خواص الکتروشیمیایی و پایداری پوشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی، تهران

/amnc.2012.1.2.5

چکیده

پوشش‌های نانوکامپوزیت یکنواخت و متراکم از جنس اکسیدروتنیم/ نیکل بر پایه نیکل به روش هم‌رسوبی- الکتروشیمیایی تهیه گردید. این پوشش یک الکتروکاتالیست مناسب جهت واکنش تولید هیدروژن در محیط‌های قلیایی بویژه کلر- آلکالی غشایی و یا الکترولیز آب می‌باشد. بر اساس نتایج ولتامتری خطی کاهش چشمگیر شیب تافل (تا 34 mV/decade) و افزایش شدت جریان تبادلی (تا 0/035 mA/cm2) جهت واکنش کاتدی تولید هیدروژن ناشی از افزایش اکسید روتنیم به پوشش نسبت به کاتد نیکلی بدون پوشش بدست آمد. براساس نتایج ولتامتری چرخه‌ای، فعالیت پوشش‌های کاتدی تهیه شده برخالف کاتد نیکلی، با گذشت زمان کاهش نمی‌یابد. نتایج کرنوپتانسیومتری مؤید پایداری مناسب این پوشش نانوکامپوزیتی در محیط‌های قلیایی است. متالوگرافی نوری ضخامت پوشش را متغیر با میانگین 8/4 µm  عیین نمود.

کلیدواژه‌ها