سنتز ، شناسایی و مطالعه خواص رنگی سری جدیدی ازمواد رنگزای کاتیونیک بر پایه بنزوتیازولها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران/ قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2012.1.2.7

چکیده

  در این پژوهش، تعدادی از مواد رنگزای کاتیونیک بر پایه مشتقات  2- آمینو بنزوتیازول سنتز شدند . این ترکیبات سری جدیدی از مواد رنگزای آزاسیانین می‌باشند که از واکنش 2-(1،3،3- تری متیل ایندولین – 2 – پلیدن) استالدئید با مشتقات 2- آمینوبنزوتیازول حاصل شده اند. اثر استخالف با بکارگیری استخالف‌های الکترون دهنده، کشنده و خنثی در موقعیت 6  بر مشتقات آمینوبنزوتیازول مورد مطالعه قرار گرفت. ترکیبات سنتز شده در اتانول نور مرئی را در ناحیه 444 تا 507  نانـومـتـــر جــذب نموده و بـه رنـگ نارنجـی تا قرمـز با ضـریب جـذب مـولی بالا (ε= (2.48-4.8) × 104 mol−1cm−1) میابشند.

کلیدواژه‌ها