سنتز و بررسی رفتار فتوکرومیکی بیسیکلیک آزیریدین برمبنای کالیکس پیرول به عنوان مولکول هوشمند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گیلان، رشت

2 دانشکده شیمی، دانشگاه دامغان، دامغان

چکیده

  کالیکس ]4[پیرول از واکنش پیرول با استن در حضور اتانول و پاراتولوئن سولفونیک اسید سنتز شد. ماده حاصل از طریق معرف ویلز مایر و با انجام واکنش جانشینی الکترون دوستی فرمیل‌دار شده و با کتوآزیریدین در شرایط بدون حلال و در حضور استات آمونیوم واکنش داده شد. بدین ترتیب ترکیب فتوکرومیک مورد نظر سنتز شده و خواص فتوکرومیکی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ترکیب سنتز شده دارای رفتار فتوکرومیکی در دو حالت محلول و جامد است.

کلیدواژه‌ها