بررسی اثر نوع افزودنی و پرکننده بر برخی خواص پوشش های ترافیکی آب پایه نانوکامپوزیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

/amnc.2012.2.7.1

چکیده

در این تحقیق، اثر اجزای مختلف فرمولاسیون یک نوع پوشش اکریلیکی ترافیکی آب پایه، بر برخی از ویژگیهای اجرایی مهم مانند، زمان خشک شدن ترافیکی، گرانروی و ثبات سایشی بررسی شد. برای این منظور، نمونه های متعددی از پوشش حاوی مقادیر وزنی مختلف از دو نوع کربنات کلسیم (با اندازه ذرات متوسط ۵/ ۵ (5SW) و6/22SW) ) میکرومتر) نانو ذرات سیلیکا، دیسپرس کننده و غلظت دهنده ی آمینی تهیه گردید. در بررسی خواص پوشش، زمان خشک شدن ترافیکی بر اساس استاندارد 711ASTM D  گرانروی با استفاده از دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد، مقاومت حلالی بر اساس استاندارد 471ASTM D  فاکتور روشنایی توسط رفلکتومتر ۴۵۰۰ و ثبات سایشی نیز بر اساس استاندارد 4060ASTM D  تعیین گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با استفاده از مواد افزودنی آمینی (دیسپرس کننده و غلظت دهنده نسبت ترکیبی ۷۵ : ۲۵ از دو نوع کربنات کلسیم 2SW : 5SW  و همچنین نانو ذرات سیلیکا (به میزان ٪۱ وزنی) در فرمول بندی، پوشش ترافیکی آب پایه، می توان با حفظ ویسکوزیته ی مناسب پوشش مایع جهت اجرا (۲۳۰۰ سانتی پواز)، فاکتور روشنایی بیش از ۸۰٪، مقاومته حلالی و ثبات سایشی قابل قبول زمان خشک شدن ترافیکی را تا ۲۵ دقیقه کاهش داد.

کلیدواژه‌ها