بررسی اثر نوع افزودنی و پرکننده بر برخی خواص پوشش های ترافیکی آب پایه نانوکامپوزیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه رنگ، رزین و روکش های سطح، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی تهران

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده

در این تحقیق، اثر اجزای مختلف فرمولاسیون یک نوع پوشش اکریلیکی ترافیکی آب پایه، بر برخی از ویژگیهای اجرایی مهم مانند، زمان خشک شدن ترافیکی، گرانروی و ثبات سایشی بررسی شد. برای این منظور، نمونه های متعددی از پوشش حاوی مقادیر وزنی مختلف از دو نوع کربنات کلسیم (با اندازه ذرات متوسط ۵/ ۵ (5SW) و6/22SW) ) میکرومتر) نانو ذرات سیلیکا، دیسپرس کننده و غلظت دهنده ی آمینی تهیه گردید. در بررسی خواص پوشش، زمان خشک شدن ترافیکی بر اساس استاندارد 711ASTM D  گرانروی با استفاده از دستگاه ویسکومتر چرخشی بروکفیلد، مقاومت حلالی بر اساس استاندارد 471ASTM D  فاکتور روشنایی توسط رفلکتومتر ۴۵۰۰ و ثبات سایشی نیز بر اساس استاندارد 4060ASTM D  تعیین گردیدند. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با استفاده از مواد افزودنی آمینی (دیسپرس کننده و غلظت دهنده نسبت ترکیبی ۷۵ : ۲۵ از دو نوع کربنات کلسیم 2SW : 5SW  و همچنین نانو ذرات سیلیکا (به میزان ٪۱ وزنی) در فرمول بندی، پوشش ترافیکی آب پایه، می توان با حفظ ویسکوزیته ی مناسب پوشش مایع جهت اجرا (۲۳۰۰ سانتی پواز)، فاکتور روشنایی بیش از ۸۰٪، مقاومته حلالی و ثبات سایشی قابل قبول زمان خشک شدن ترافیکی را تا ۲۵ دقیقه کاهش داد.

کلیدواژه‌ها