تولید نانوالیاف پوسته مغزی تغییر فاز دهنده سلولز استات پلی اتیلن گلایکول برای ذخیره سازی انرژی حرارتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

/amnc.2012.2.7.2

چکیده

در این مطالعه استفاده از روش الکتروریسی محلول هم محور برای بهبود کارایی و پایدار کردن مواد تغییر فاز دهنده، مورد مطالعه قرار گرفته است. پس از الکترو ریسی پلی اتیلن گلایکول (PEG)/ سلولز استات (CA) از تصاویر میکروسکوپ عبوری پویشی (SEM) برای بررسی ریخت شناسی سطح، از میکروسکوپ عبوری الکترونی (TEM) برای بررسی شکل گیری ساختار پوسته - مغزی و تأیید کپسوله شدن مغزی و همچنین از دستگاه کالریمتری پویشی تفاضلی (DSC) برای تعیین خصوصیات حرارتی نمونه ها استفاده شد. برای ارزیابی میزان پایداری مواد تغییر فاز دهنده درون ساختار پوسته، نانو الیاف پوسته - مغزی تغییر فاز دهنده طی صد سیکل سرمایش و گرمایش قرار گرفته و سپس ساختار و رفتار حرارتی آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج ضمن تایید تشکیل ساختار پوسته مغزی، پایداری حرارتی قابل ملاحظه ساختار پس از سیکل های گرمایش و سرمایش را نشان میدهند، بطوری که پوسته قادر است مغزی کپسوله شده را به خوبی در برابر اکسایش حرارتی محافظت کند.

کلیدواژه‌ها