سنتز تک مرحله ای پلیمرهای خودرنگ حلال پایه آکریلیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران / قطب علمی رنگ، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

2 پژوهشکده رنگ و پلیمر ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

3 گروه پژوهشی مواد رنگزای آلی، موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ، تهران

/amnc.2012.2.7.4

چکیده

در این پژوهش سنتز دو پلیمر خودرنگ بر پایه پلیمر آکریلیک حلال پایه با عاملیت آمین مورد و بررسی قرار گرفته است. با بهینه سازی شرایط واکنش، گروههای عاملی آمینی با گروههای فعال مواد رنگزای راکتیو بر پایه تری کلروتری آزین (CI) مواد رنگزا از طریق پیوندهای کووالانسی به پلیمر متصل شدند و پلیمرهای رنگی در طی یک مرحله واکنش سنتز شدند. پیشرفت واکنش با اندازه گیری تغییرات اسیدیته (pH) دنبال شد. در نهایت نیز، طیفهای FT-IR و DSC پلیمرهای رنگی حاصل تهیه و بررسی گردید.

کلیدواژه‌ها