مطالعه رفتار مقاومت به خوردگی پوشش نانو کامپوزیت اپوکسی بر روی فولاد اصلاح شده با پوشش تبدیلی بر پایه هگزا فلوئورو زیرکونیک اسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ

2 دانشکده مهندسی پلیمر ورنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر ،تهران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده شیمی

4 دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

/amnc.2012.2.7.5

چکیده

در این تحقیق رفتار مقاومت به خوردگی پوشش نانو کامپوزیت اپوکسی با درصدهای مختلف از نانو ذرات رس ( 1%، 2% و 3% وزنی) بر روی زیرآیند فلزی که توسط پوشش تبدیلی بر پایه و اسید هگزافلوئورو زیرکونیک اصلاح شده بود، توسط آزمون امپدانس الکتروشیمیایی EIS مورد بررسی قرار گرفت. ریخت شناسی سطح پوشش تبدیلی بر روی فولاد با میکروسکوپ روبشی گسیل میدانی FE - SEM و ساختار پراکنش نانو ذرات رس در بستر اپوکسی توسط آزمون پراش اشعه ایکس XRD ارزیابی شد. برای بررسی چسبندگی پوشش به سطح فلزاصلاح شده از آزمون چسبندگیPull - off  استفاده گردید. نتایج آزمون EIS نشان داد که مقاومت به خوردگی پوشش اپوکسی حاوی ۳% وزنی نانو رس بیشترین مقاومت پوشش (106* 7/58 اهم سانتی متر مربع) را دارد. نتایج آزمون ها نشان داد که پوشش تبدیلی در افزایش مقاومت به خوردگی و چسبندگی پوشش نانو کامپوزیتی نقش بسیار مهمی می تواند داشته باشد.

کلیدواژه‌ها