مطالعه رفتار اکسیداسیون پودر کاربید تیتانیوم پوشش داده شده با آلومینا با استفاده از آزمون حرارتی همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی کرج

/amnc.2012.2.7.6

چکیده

در تحقیق حاضر، با استفاده از آزمون حرارتی همزمان (STA)، مقاومت در برابر اکسیداسیون پودر کاربید تیتانیوم (TiC) در حضور پوشش الومینایی و بدون پوشش آلومینایی تا دمای ۱۳۰۰ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفت. به منظور مطالعه اثر ضخامت لایه پوشش دهنده بر روی مقاومت در برابر اکسیداسیون، فرایند پوشش دهی دومرحله ای به کار گرفته شد. مشاهدات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، افزایش ضخامت پوشش آلومینا را با افزایش تعداد چرخه های پوشش دهی و پیامد آن مقاومت در برابر اکسیداسیون پودر TiC را نشان داد. نتایج STA نیز بیانگر مقاومت بهتر در برابر اکسیداسیون برای نمونه ای است که در مرحله پوشش داده شده است.

کلیدواژه‌ها