تاثیر سیتریک و مالئیک اسید بر خواص نورفعال نانو دی اکسید تیتانیوم / پلی سیلوکسان روی کالای پلی استر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران

/amnc.2012.2.7.7

چکیده

این تحقیق با هدف مقایسه اثر دو نوع اسید کربوکسیلیک و میزان تاثیر هیدرولیز سطحی کالای پلی استر با قلیا روی جذب نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم به تنهایی و همراه با نرمکن سیلیکونی جهت ایجاد ویژگی خود تمیز شوندگی روی کالای پلی استر انجام شده است. برای این منظور سه نوع پارچه پلی استر شامل خام و هیدرولیز شده با کاهش وزن ۱٪ و۱۰% به وسیله ترکیبات نانو دی اکسید تیتانیوم، سیتریک اسید، مالئیک اسید، سدیم هیپو فسفیت، تری اتانول آمین و نرمکن سیلیکونی در سیستم پد-خشک-پخت عمل شده اند. تری اتانول آمین جهت جلوگیری از زرد شدن کالای پلی استر در اثر وجود اسیدهای کربوکسیلیک در حرارت بالا مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی خود تمیز شوندگی نمونه های عمل شده با سیتریک اسید و مالئیک اسید در زمانهای مختلف مقایسه و نشان داده شد که با کاهش وزن بیشتر کالا میزان تغییر لکه رنگی بیشتر است به طوری که با هیدرولیز ٪۱۰ میزان خود تمیز شوندگی بهبود یافته و همچنین پارچه های عمل شده با مالئیک اسید اثر بیشتری را نشان داده اند. همچنین آزمون سرش متیلن آبی روی سطح مایل اثر لکه بر نمونه حاوی سیتریک اسید را بیش از مالئیک اسید نشان داد. نتایج  FT-IR نشان دهنده احتمال ایجاد پیوند استری بین پلی استر و کربوکسیلیک اسید است و تصاویر FESEM نشانگر هیدرولیز سطحی پلی استر هستند که همراه با آنالیز EDX وجود ذرات نانو دی اکسید تیتانیوم و نرمکن سیلیکونی روی سطح کالا تایید شده اند. به علاوه میزان سیلیسیم و تیتانیوم روی کالای هیدرولیز شده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها