اصلاح سطحی الیاف ابریشم توسط نانو لوله‌های کربنی فعال شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه گیلان

2 دانشجوی دکتری، دانشگاه گیلان

3 کارشناس ارشد، دانشگاه گیلان

چکیده

در این پژوهش اصلاح سطحی پارچه ابریشمی با جذب سطحی نانولوله‌های کربنی چند دیواره روی آن انجام شد. بدین منظور از روش ساده غوطه‌ور‌کردن پارچه ابریشمی در محلول حاوی دیسپرسیون نانو لوله کربنی چند دیواره استفاده شد. برای افزایش میزان جذب نانو لوله کربنی چند دیواره فعال برروی پارچه ابریشمی از اسیدسیتریک (عامل اتصال عرضی) در حضور سدیم‌هیپو‌فسفیت به عنوان کاتالیزور استفاده شد. نتایج رسانایی‌سنجی نشان داد افزایش غلظت نانو لوله کربنی در محلول حاوی آن، موجب افزایش رسانایی پارچه ابریشمی می‌گردد. ثبات شستشویی نمونه‌ها قبل و بعد از شستشو توسط اسپکتروفوتومتر انعکاسی بررسی شد. بعد از شستشو، میزان روشنایی برای کلیه نمونه‌ها افزایش یافت که نشانگر جدا شدن بخشی از نانولوله کربنی از سطح ابریشم می‌باشد. با بررسی مورفولوژی سطحی پارچه‌های ابریشمی اصلاح شده با میکروسکوپی SEM ، نتایج نشان داد تجمع نانو لوله کربنی تک دیواره برای نمونه‌های در حضور اسید سیتریک بیشتر از نمونه‌های فاقد اسید سیتریک در غلظت‌های مشابه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] D.Knittel, E.Schollmeyer, Electrically high-conductive textiles, Synthetic Metals, 159, 2009, 1433–1437.
[2] I.Cucchi, A.Boschi, C.Arosiob, F.Bertini, G.Freddi, M.Catellani, Bio-based conductive composites: Preparation and properties of polypyrrole (PPy)-coated silk fabrics, Synthetic Metals, 159, 2009, 246–253.
[3] B.S.Shim, W.Chen, C.Doty, Ch.Xu,  N.A.Kotov, Smart Electronic Yarns and Wearable Fabrics for Human Biomonitoring made by Carbon Nanotube Coating with Polyelectrolytes, nano letters, 8, 2008, 4151-4157.
[4] M.Paradise, T.Goswami, Carbon nanotubes – Production and industrial applications, Materials and Design, 28, 2007, 1477–1489.
[5] Q.Zeng, Zh.Li, Y.Zhou, Synthesis and Application of Carbon Nanotubes, Journal of Natural Gas Chemistry, 15, 2006, 235-246.
[6] M.Trojanowicz, Analytical applications of carbon nanotubes: a review, Analytical Chemistry, 25, 2006, 480-489.
[7] M.Micusik, T.Nedelcev, M.Omastova, I.Krupa, K.Olejnikova, P.Fedorko, M.M.Chehimi, Conductive polymer-coated textiles: The role of fabric treatment by pyrrole-functionalized triethoxysilane, Synthetic Metals, 157, 2007, 914–923.
[8] R.Zhang, H.Deng, R.Valenca, J.Jin, Q.Fu, E.Bilotti, T.Peijs, carbon nanotube polymer coating for textile yarns with good strain sensing capability, Sensor and actuators, 179, 2012, 83-91.
[9] H.S.Kim, H.J.Jin, S.J.Myung, M.Kang, I.J.Chin, Carbon Nanotube-Adsorbed Electrospun Nanofibrous Membranes of Nylon 6, Macromolecular rapid communications, 27, 2005, 146-151.
[10] M.Montazer, M.S.G.Asghari, E.Pakdel, Electrical Conductivity of Single Walled and Multiwalled Carbon Nanotube Containing Wool Fibers, Journal of Applied Polymer Science, 121, 2011, 3353–3358.
[11] F.Li, M.Scampicchio, S.Manninoa, carbon nanotube-adsorbed Electrospun Nanofibrous Membranes as Coating for Electrochemical Sensors for Sulfhydryl Compounds, Electroanalysis, 23, 2011, 1773-1775.
[12] M.Montazer, M.S.G.Asghari, E.Pakdel, Electrical Conductivity of Single Walled and Multiwalled Carbon Nanotube Containing Wool Fibers, Journal of Applied Polymer Science, 121, 2011, 3353–3358.
[13] D.Li, G.Sun, Coloration of textiles with self-dispersible carbon black nanoparticles,  Dyes and Pigments, 72, 2007, 144-149.
[14] M.Pasta, F.L.Mantia2, L.Hu, H.D.Deshazer, Y.Cui, Aqueous Supercapacitors on Conductive Cotton, Nano Research, 3, 2010, 452–458.
[15] Jost, K., Perez, C. R., McDonough, J. K., Presser, V., Heon, M., Dion, G., Gogotsi, Y. Carbon coated textiles for flexible energy storage, Energy & Environmental Science, vol.4, 2011, 5060-5067.
[16] Arbab, A. A., Sun, K. C., Sahito, I. A., Qadir, M. B., Jeong, S. H., Multiwalled carbon nanotube coated polyester fabric as textile based flexible counter electrode for dye sensitized solar cell., Physical Chemistry Chemical Physics, 17(19), 2015, 12957-12969.
[17] Lu, Z., Mao, C., Meng, M., Liu, S., Tian, Y., Yu, L., ... & Li, C. M. Fabrication of CeO 2 nanoparticle-modified silk for UV protection and antibacterial applications., Journal of colloid and interface science435, 2014, 8-14.