دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، شهریور 1397 

مقاله پژوهشی

اصلاح سطحی الیاف ابریشم توسط نانو لوله‌های کربنی فعال شده

صفحه 1763-1772

مهدی نوری؛ جواد مختاری؛ ساناز اصلاح؛ صدیقه قربانپور


تاثیر اکسید گرافن احیا شده بر تخریب فوتوکاتالیستی ماده رنگزای رودآمین B

صفحه 1773-1780

حسن سامعی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ نعیمه ناصری؛ رضا سلیمی