دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، اسفند 1397، صفحه 1843-1910 

مقاله پژوهشی

سنتز بنزو زانتین-4،3- کربوکسیلیک انیدرید و ساخت سلول‌ خورشیدی حساس شده به مواد رنگزا

صفحه 1887-1897

/amnc.2019.7.27.1

نوید صنوبری؛ کمال الدین قرنجیگ؛ فرهود نجفی؛ سیامک مرادیان