دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، خرداد 1398 

مقاله پژوهشی

بررسی احیای مکانوشیمیایی سیستم کامپوزیتی CrO3-V2O5-Mg-C

صفحه 1964-1973

/amnc.2019.7.28.1

سالار ایل بیگی؛ سید علی حسن زاده تبریزی


بررسی پارامترهای مختلف در سنتز پلی نفتالین سولفونات

صفحه 1990-2001

/amnc.2019.7.28.3

اشکان اصلانی؛ منوچهر خراسانی؛ سیدرضا غفاریان؛ نرمین بهرامی