بررسی مقاومت پوشش‌های رزین پایه معدنی مورد استفاده بمنظور تثبیت نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم جهت حذف آلاینده‌های آلی از پساب صنایع رنگ و پوشش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری - دانشگاه علم و صنعت ایران

2 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

/AMNC.2018.6.24.5

چکیده

در این تحقیق مقاومت پوشش‌های رزین معدنی بمنظور تثبیت نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم جهت حذف آلاینده‌های آلی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا رزین پایه معدنی بر روی صفحه شیشه‌ای رآکتور، پوشش داده شد، سپس عمل آماده‌سازی سطح رزین بوسیله یک حلال مناسب، به‌منظور پوشش‌دهی (تثبیت) نانوذرات دی‌اکسیدتیتانیوم صورت گرفت. در این تحقیق از حلال های مختلفی برای آماده سازی رزین استفاده شد. همچنین مدت زمان اقامت حلال ها جهت آماده‌سازی سطح پلیمر(رزین) مورد بررسی قرار گرفت. در آماده‌سازی سطح رزین استفاده از حلال یکی از موثرترین، سریع‌ترین و مقرون به‌صرفه‌ترین روش‌ها است، زیرا برای انجام عمل آماده‌سازی به دما، تجهیزات و دستگاه خاصی نیاز نیست. در این فرآیند زمان بهینه تماس میان حلال و سطح رزین پایه معدنی به‌منظور آماده‌سازی سطح 20 دقیقه ارزیابی شد. با توجه به نتایج حاصل از فرآیند آماده سازی سطح و آزمایشات مختلف همچون مقاومت در برابر آب، تست سختی سنج و DSC و تصاویر SEM بر روی پوشش های اعمال شده می توان چنین استنباط کرد که سطح رزین آماده سازی شده در برابر عوامل مورد آزمایش مقاومت خوبی را از خود نشان می دهد. برای بررسی تأثیر رنگبری و معدنی شدن رنگزا توسط نانوذرات TiO2 پوشش داده شده بر روی رزین، محلول رنگزا را داخل رآکتور تصفیه پساب ریخته و عمل رنگبری در مدت زمانهای 30، 45، 60 و 90 دقیقه صورت می پذیرد، در این زمان ها از محلول نمونه گیری کرده و توسط دستگاه UV/Vis طیف جذبی این نمونه ها گرفته می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] M.A. Behnajady, N. Modirshahla, N. Daneshvar, and M. Rabbani, “Photocatalytic degradation of an azo dye in a tubular continuous-flow photoreactor with immobilized TiO2 on glass plates”, Chemical Engineering Journal, 127, 2007, 167-176.
[2] Rabbani, M.; Bathaee, H.; Rahimi, R.; Maleki, A. Desalination and Water Treatment 2016, 57, 25848.
[3] Fayyaz, F.; Rahimi, R.; Rassa, M.; Maleki, A. Water Science & Technology: Water Supply 2015, 15, 1099.
[4] T. Sauer, G. Cesconeto Neto, H.J. Jose, and R.F.P.M. Moreira, “Kinetics of photocatalytic degradation of reactive dyes in a TiO2 slurry reactor”, Journal of Photochemistry and photobiology A: chemistry, 149, 2002, 147–154.
[5] N. Daneshvar, D. Salari, and M.A. Behnajady, “Decomposition of anionic sodium dodecylbenzen sulfonate by UV/TiO2 and UV/H2O2 Processes: a comparison of reaction rates”, Iran Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 21, 2002, 55-62
[6] D.S. Bhatkande, V.G. Pangarkar, and A.A.C.M. Beenacker, “Photocatalytic degradation for environmental applications – a review”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 77, 2001, 102–116.
[7] K. Badii, S.M. Hashemi, H. Ahmadi Moghadam, A.M. Araabi, S. Jebeli Moein, S. Abdolreza, F. Badii, “Surface Coating of Glass Reactors with Nano Titanium Dioxide for Propose of Advanced Oxidation Process of Organic Colorants in Aqueous Environments: Comparison between Surface Coatings by Polymeric Glues and Surface Preparation Methods”, International Catalysis Conference - ICC 2008, Shahid Beheshti University, 28-30 April 2008, P111
[8] N. Daneshvar, D. Salari, and A.R. Khataee, “Application of artificial neural networks for modeling of the treatment of wastewater contaminated with methyl tert-butyl ether (MTBE) by UV/H2O2 process”, Journal of Photochemistry and photobiology A: chemistry, 157, 2003, 111–116.
[9] رحیمی، ا،. 1383، سیلیکونها، انتشارات انجمن پلیمر ایران ،تهران.
[10] مازندرانی، م،. 1375، تکنولوژی رنگ ورزین، جلد (1و2)
[11] S. M. Hashemi, Kh. Badii, Sh. Abdolreza, “Stydy of Immobilization of Nano-TiO2 for Environmental Aspects on Glass by Different Resin Families”, Journal of Progress in Color, Colorants and Coatings (PCCC), Institute for Color Science and Technology, Vol.4, No.1, 2011, 1-6