ساخت سریع و آسان کیت پلاسمونیکی تشخیص اسیدآمینه ی تریپتوفان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، پژوهشکده علوم و فناوری نانو، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه فوتونیک و پلاسما، دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

در این مطالعه تجربی، محلول کلوئیدی نقره به روش شیمیایی (تولنز) ساخته شد و با استفاده از روش‌قطره‌افشان، محلول کلوئیدی نقره بر روی زیرلایه‌ی شیشه‌ای، کیت پلاسمونیکی ساخته شد. در نهایت، با استفاده از این کیت پلاسمونیکی و طیف‌سنجی رامان، بهبود سیگنال رامان ارتعاش‌های مولکولی اسیدآمینه‌ی تریپتوفان، بررسی شد. بعد از ساخت کیت پلاسمونیکی، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی آن نشان می‌دهد که تعداد زیادی از ذرات نقره اندازه بین 1400 تا 1500 نانومتر دارند. قله پلاسمونی نانوذرات نقره در حدود 410 نانومتر و مشاهده ساختار FCC در مشخصه-یابی XRD آن‌، تشکیل نانوذرات نقره را تایید کرد. با لایه‌نشانی اسیدآمینه‌ی تریپتوفان، روی کیت پلاسمونیکی، به دلیل تشدید پلاسمون‌های سطحی نانوذرات کوچک‌تر و پراکندگی نور از نانوذرات بزرگ‌تر نقره، ارتعاش‌های مولکولی اسیدآمینه‌ی تریپتوفان، تقویت شوند. با کالیبراسیون شدت ارتعاش‌های مولکولی بر حسب غلظت اسیدآمینه‌ی تریپتوفان، رابطه درجه دو به دست می‌آید که از روی آن می‌توان با اندازه‌گیری طیف SERS اسیدآمینه‌ی تریپتوفان به غلظت آن پی برد. در طیف‌سنجی رامان به دلیل تشدید پلاسمون‌های سطحی نانوذرات نقره و پراکندگی نور از ذرات نقره بزرگ‌تر سیگنال رامان حاصل از اسیدآمینه تریپتوفان بهبود می‌یابد. با کاهش غلظت‌ اسیدآمینه‌ی تریپتوفان، به دلیل کاهش تعداد ارتعاش‌های مولکولی سیگنال‌های SERS نیز تضعیف می‌شود که با استفاده از کیت پلاسمونیکی، شناسایی، آشکارسازی سریع و راحت اسیدآمینه‌ی تریپتوفان تا غلظت 7-10 مولار قابل انجام است. در ضمن، با کالیبراسیون، استفاده از کیت پلاسمونیکی، و طیف‌سنجی رامان، می‌توان غلظت نامشخص از اسیدآمینه‌ی تریپتوفان را تخمین زد که می‌تواند منجر به توسعه نانوحسگرها ‌شود.

کلیدواژه‌ها