دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، شهریور 1395، صفحه 1187-1257