دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، شهریور 1394 

مقاله پژوهشی

مطالعه ی تیمارهای آمین ممانعت شده و جاذب فرابنفش جهت حفاظت چوب کبوده در برابر هوازدگی

صفحه 889-900

AMNC.2015.4.13.1

محسن محمدی آچاچلویی؛ حسین احمدی؛ کامبیز پورطهماسبی


سنتز، شناسایی و مطالعه خواص بازدازندگی رنگدانه های فسفات روی پتاسیم

صفحه 901-910

AMNC.2015.4.13.2

فاطمه عسگری؛ ابراهیم قاسمی؛ بهرام رمضان زاده؛ محمد مهدویان احدی


بهینه سازی ساختاری و بررسی خواص فتوفیزیکی نانو ذرات سلنید نقره

صفحه 951-958

AMNC.2015.4.13.7

سجاد کیانی؛ علی اصغر صباغ الوانی؛ منوچهر خراسانی؛ شیما موسی خانی؛ حسن سامعی؛ رضا سلیمی