دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، تابستان 1395، صفحه 1187-1257