دوره و شماره: دوره 8، شماره 32، بهار 1399 
5. بررسی مورفولوژی و خواص الکتریکی و الکتروشیمیایی پوشش طلا روی صفحات دوقطبی فلزی پیل‌سوختی

صفحه 2334-2335

محمدمهدی برزگری؛ عادل محمدعلی‌تبار خوشرودی؛ مجتبی قدیمی؛ مجید صدیقی